Quan Điểm về Đài VNHN và Sự Ra Đi Của Nhà Báo Hồng Phúc

Nhà Báo Hồng Phúc- Bảo Vệ Tiếng Nói Của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản.
Thân hữu của Nhà báo Hồng Phúc thành lập BLOG Thế Giới Ngày Nay

Wednesday, October 21, 2009

NB Viet Thuong -Đài VNHN nằm trong tầm ngắm của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản


Audio : Đài VNHN nằm trong tầm ngắm của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản

5- Đài VNHN nằm trong tầm ngắm của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản , sau sự ra đi của Ông/Bà Lưu Lệ Ngọc và Dương Văn Hiệp mục đích của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản còn ẩn dấu những gì?

Blog Archive